Obchodní podmínky

EuroMelody  s.r.o., Masarykovo nábřeží 2018/10Nové Město Praha 2 Psč 120 00  
IČO: 06940501  

JUKEBOXU mp3 ( uzavřeného dle § 273 odst.1 obchodního zákoníku).

1. Účel a předmět

(1) Tyto obchodní podmínky vyjadřují pravidla, kterými se řídí obchodní smlouvy, které uzavírá spol. Euroalpex s.r.o. jako prodávající u smluv kupních ( dále jen smlouva ).

2. Nabídky, smlouvy

(1) Smlouva je uzavřena přijetím nabídky kupujícího (objednávka), přijetím nabídky společnosti (nabídka) nebo chováním stran, které dostatečně vyjadřuje jejich souhlas a shodu vůle smlouvu uzavřít. Objednávka – nabídka je účinná od okamžiku, kdy dojde osobě, které je určena. Přijetí nabídky nemusí být druhé smluvní straně zvláštním úkonem výslovně oznámeno, pokud příjemce nabídky již podle ní začal jednat. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy příjemce vykonal první úkon. Smlouva může zahrnovat i budoucí dodávky zboží dle dílčích požadavků kupujícího.

(2) Nabídka musí být přijata v době, kterou navrhovatel určil, jinak v době rozumné a s přihlédnutím o okolnostech obchodu. Ústní nabídka musí být přijata ihned, ledaže z okolností vyplývá něco jiného. Opožděné přijetí nabídky má účinky přijetí, pokud je navrhovatel bez odkladu neodmítne.

(3) Smlouva, která byla platně uzavřena, zavazuje obě strany. Každá strana musí zachovávat zásadu dobré víry a slušného jednání v obchodních vztazích.

3. Dodací podmínky

(1) Není-li ujednáno jinak, dopravu zboží do sjednaného místa určení zajišťuje na své náklady společnost.

(2) Dodávka zboží je splněna okamžikem předání zboží kupujícímu. Byla-li dojednána přeprava dodávky zboží prostřednictvím třetího subjektu, má se dodávka zboží za splněnou předáním prvnímu dopravci, který byl společností použit k doručení dodávky do místa určení dle smlouvy.

(3) Součástí každé jednotlivé dodávky je dodací / zakázkový list nebo daňový doklad, jímž společnost deklaruje předmět plnění podle smlouvy.

(4) Dílo je provedeno okamžikem, kdy společnost umožní objednateli s předmětem díla nakládat.

(5) Dílo se považuje za řádně provedené, pokud nevykazuje vady, které brání jeho obvyklému užívání k účelu, pro který je objednatelem určeno a není-li sjednáno, ke kterému je obvykle užíváno.

(6) Vlastnictví k předmětu dodávky / díla přechází na kupujícího / objednatele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny dodaného zboží nebo provedeného díla. U dílčích dodávek se za celou kupní cenu považuje vždy cena každé jednotlivé dodávky podle dodacího listu nebo daňového dokladu.

(7) Nebezpečí škody přechází na kupujícího / objednatele okamžikem převzetí každé jednotlivé dodávky zboží nebo převzetím díla ve sjednaném místě plnění.

(8) Dostane-li se kupující / objednatel do prodlení s placením sjednané ceny, nebo překročí v daném okamžiku výši kreditu, je společnost oprávněna pozastavit plnění podle uzavřené smlouvy až do doby zaplacení celé dlužné částky.

 

4. Cena, platební podmínky, kredit, fakturace

(1) Každou i dílčí dodávku zboží nebo provedené dílo vyúčtuje společnost v den dodání zboží nebo provedení díla fakturou – daňovým dokladem.

(2) Úhradu sjednané ceny provádí kupující / objednatel najednou v hotovosti do pokladny společnosti v provozovně, která provádí plnění podle smlouvy.

(3) Převodem na účet společnosti, tzn. odběr na fakturu se splatností, může kupující / objednatel provést úhradu kupní ceny / ceny díla jen v případě, že je tak mezi stranami výslovně ujednáno.

(4) Je-li smlouva plněna v několika dodávkách, je kupující povinen zaplatit společnosti sjednanou kupní cenu za každou dílčí dodávku zvlášť.

(5) Sjednaný kredit je definován objemem zboží odebraného a nezaplaceného vyjádřený v Kč. Nad hodnotu kreditu je kupující / objednatel povinen za odebrané zboží zaplatit v hotovosti dle podmínek uvedených v bodu 2 tohoto odstavce.

(6) V případě zpět vzetí (storno) objednávky nebo odstoupení od uzavřené smlouvy, je kupující / objednatel povinen nahradit náklady, které společnost na plnění jeho zakázky již vynaložila, jejichž výše se stanovuje takto:

a) V případě že objednávka je v nominální hodnotě převyšující 50.000,- Kč je náklad stanoven ve výši 20% z předmětné pohledávky.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Společnost je povinna:

(1) Dodat zboží – provést dílo – splňující požadavky právních předpisů a technických norem platných v ČR v době dodání zboží nebo provádění díla.

(2) Při předání zboží – díla pořídit dodací / zakázkový list nebo daňový doklad a předložit jej k potvrzení kupujícímu – objednateli.

(3) Odstranit řádně reklamované vady dodávky – díla.

(4) Poskytnout záruku na bezvadnost dodávky zboží – díla.

Společnost je oprávněna:

(1) K zajištění úhrady své splatné pohledávky pozastavit plnění kupujícímu / objednateli podle uzavřené smlouvy a jako náhradní věcné plnění od tohoto odebrat a zpeněžit zboží dle vlastního výběru. Rozdíl mezi výtěžkem a výší své pohledávky s příslušenstvím a smluvní pokutou vyplatí dlužníkovi.

(2) Poruší-li kupující / objednatel podstatným způsobem kterýkoliv ze závazků, které na sebe smlouvou vzal, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) nezaplacení sjednané ceny v den předání dodávky.

b) nedostatek součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazku ze strany společnosti ve sjednaném čase, místě, množství, nebo sjednaným způsobem.

(3) Uplatnit sjednané sankce.

Kupující – objednatel je povinen:

(1) Poskytnout potřebnou součinnost pro dodání zboží.

(2) Při převzetí zboží – díla provést jeho kontrolu za účelem zjištění zjevných vad.

(3) Stav zboží – díla vyznačit v zápisu označeném jako dodací / zakázkový list nebo daňový doklad vyhotoveném společností a tamtéž potvrdit převzetí dodaného zboží – provedeného díla.

(4) Dodatečně zjištěné vady přístroje – díla bezodkladně písemně reklamovat formou reklamačního listu, který musí obsahovat nejméně:

a) název, rozměr, barvu, materiál a výr.číslo reklamovaného zboží,

b) označení smlouvy, číslo dodacího listu, faktury a datum jejich vystavení,

c) popis vady.

Kupující – objednatel je oprávněn:

(1) Žádat bezplatné odstranění vad přístroje

(2) / díla, které zjistí a řádně uplatní v záruční době.

(2) Odstoupit od smlouvy za podmínek ve smlouvě sjednaných.

(3) Požádat o změnu smlouvy, nastanou-li na jeho straně takové okolnosti, pro které nelze na plnění původně uzavřené smlouvy spravedlivě trvat.

 

6. Plnění, zakázkový/dodací list/daňový doklad

(1) Společnost je povinna splnit své závazky:

a) v den, který je určen ve smlouvě nebo je určitelný podle smlouvy,

b) kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo podle smlouvy určitelná, ledaže z okolností vyplývá, že dobu splnění určuje druhá strana,

c) ve všech ostatních případech v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy.

(2) Společnost je oprávněna plnit před sjednaným termínem, pokud s tím kupující/objednatel souhlasí.

(3) Není-li místo plnění určeno ve smlouvě a nelze-li je na základě smlouvy určit, věcné plnění se provádí v sídle/ místě podnikání kupujícího / objednatele, jak je uvedeno ve smlouvě.

(5) O předání a převzetí zboží / díla pořídí společnost ve dvojím vyhotovení zápis označený jako dodací / zakázkový list nebo daňový doklad, obsahující nejméně:

a) údaje o účastnících,

b)datum vystavení dodacího / zakázkového listu nebo daňového dokladu,

c)předmět dodávky/zakázka

d)datum předání a převzetí dodávky / zakázky,

e)podpisy účastníků ( zástupců ), potvrzující správnost údajů v uvedených v dodacím / zakázkovém listu nebo daňovém dokladu.

Upozornění: Společnost je oprávněna účtovat skladné 100,- kč za každý den v případě nevyzvednutí vyřízené zakázky. 

 

7. Nesplnění, záruka, odpovědnost za vadné plnění

(1) Nesplněním se rozumí jakékoliv porušení smluvních povinností jednou ze stran, včetně plnění vadného nebo opožděného. Strana se nemůže dovolávat nesplnění druhé strany, pokud je nesplnění způsobeno jejím vlastním jednáním nebo opomenutím nebo událostí, jejíž riziko tato strana na sebe vzala.

(2) Společnost neodpovídá za nesplnění, jestliže prokáže, že nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní mohl počítat v době uzavření smlouvy. Je-li tato překážka pouze dočasná, odpovědnost za nesplnění je vyloučena jen po přiměřenou dobu, pokud má důsledky na splnění smlouvy. Společnost je povinna existenci překážky splnění kupujícímu/ objednateli bez zbytečného odkladu oznámit.

(3) Společnost se zavazuje, že dodané zboží si po dobu 24 měsíců zachová své vlastnosti a bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Není-li účel užití sjednán, má se za to, že jde o vlastnosti obvyklé u stejného nebo srovnatelného druhu zboží a užívání k obvyklému účelu. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží nebo provedení díla.

(4) Reklamování zjištěných vad dodávky – díla provede kupující / objednatel způsobem uvedeným v čl.5 těchto obchodních podmínek.

 

8. Konkretizace smlouvy o dílo

(1) Dodržení času plnění dle čl. IV. smlouvy je závislé na řádném splnění následujících podmínek zhotovitele objednatelem:

g) Vytvoření podmínek pro možnost nainstalování přístroje i mimo určenou pracovní dobu, případně v sobotu, event. v neděli.

(2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla stanovenou podle čl. II. smlouvy po jeho řádném nainstalování a zprovoznění a to při převzetí na základě předávacího protokolu a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

(3) Objednatel se zavazuje zaplatit v den započetí díla smluvenou zálohu ve výši cca 50 % z předpokládané ceny díla, pokud v konkrétním případě nebude dohodnuto jinak.

 

9. Rozhodčí řízení

(1) Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh (žalobu) na vyřešení sporu (rozhodnutí) Rozhodčímu soudu ČR při Hospodářské komoře ČR v souladu s jeho rozhodčím řádem. Dojde-li k zániku uvedeného rozhodčího soudu, strany výslovně ujednávají pravomoc a podřízení se pravomocí nástupce uvedeného rozhodčího soudu nebo rozhodčího soudu, který bude zřízen s obdobnými pravomocemi jako dosavadní Rozhodčí soud ČR při Hospodářské komoře ČR v Praze. Strany se zavazují rozhodnutí zvoleného rozhodčího soudu dobrovolně splnit a berou na vědomí, že v případě nesplnění takovéhoto rozhodnutí zvoleného rozhodčího soudu může oprávněná strana požádat o nucený výkon rozhodnutí v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Totéž platí pro smíry uzavřené a schválené před uvedeným rozhodčím soudem.

 

10. Platnost a účinnost

(1) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 26. listopadu 2003. Účinnosti nabývají dnem, kdy s nimi byly smluvní strany seznámeny tj. dnem uzavření příslušné kupní smlouvy, které jsou součástí.

(2) Závazkové vztahy mezi smluvními stranami se řídí obchodním zákoníkem.